Διδακτορικές Σπουδές

Σπουδές

Διδακτορικές Σπουδές

Στο Τμήμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με το σχετικό Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (Αποφ. Αριθμ. 12121, Τ.Β’ 651/28.02.2019) και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017).  
Σκοπός του Π.Δ.Σ είναι η προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας, η κατάρτιση και η εκπαίδευση, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, νέων επιστημόνων ώστε να παράγουν τεκμηριωμένα, πρωτότυπα ερευνητικά αποτελέσματα και να αποκτήσουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης. 
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών οδηγεί στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στις ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. 

Διδακτορικές Σπουδές