Πρακτική Άσκηση 

Το Τμήμα

Πρακτική Άσκηση

Το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης (προαιρετική) στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. 

  • Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια δύο μηνών (συνεχόμενη διάρκεια), πλήρους ωραρίου και πραγματοποιείται σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε όλη την επικράτεια. 
  • Προσφέρεται στο τελευταίο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών ως προαιρετικό/επιλογής μάθημα. 
  • Δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμού του βαθμού πτυχίου. 
  • Έχει ECTS (κατ’ ελάχιστον 2). 


Η συμμετοχή στο πρόγραμμα (και κατ’ επέκταση η δυνατότητα «δήλωσης» του μαθήματος από τους φοιτητές) γίνεται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογής των φοιτητών με κριτήρια που θέτει το Τμήμα. Όσοι φοιτητές τελικά πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση θα λαμβάνουν μαζί με το πτυχίο τους και βεβαίωση πρακτικής άσκησης, όπου θα αναγράφεται ο φορέας της πρακτικής άσκησης. 

Περίγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Στη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να ασκηθεί σε όλους τους τομείς της υπηρεσίας. Είναι διαρθρωμένη σε τέσσερα προοδευτικά στάδια δραστηριοτήτων: 

  • Πρώτο στάδιο: Διάρκεια μιας (1) εβδομάδας. Επιδιώκεται η γνωριμία με τα βρεφονήπια και η συμμετοχή του/της φοιτητή/τριας στο έργο του Παιδαγωγού Προσχολικής Ηλικίας: φροντίδα, διατροφή, διαπαιδαγώγηση (απασχόληση, χειροτεχνικές εργασίες, παιχνίδι κλπ). 
  • Δεύτερο στάδιο: Διάρκεια δύο (2) εβδομάδων. Ο/η φοιτητής/τρια συντονίζει το πρόγραμμα του Βρεφονηπιακού σταθμού (διατροφή, παιδαγωγικές απασχολήσεις νηπίων) με τη συμμετοχή της υπεύθυνης Παιδαγωγού. 
  • Τρίτο στάδιο: Διάρκεια τεσσάρων (4) εβδομάδων. Ο/η φοιτητής/τρια αναλαμβάνει την πλήρη υπευθυνότητα του Βρεφονηπιακού σταθμού με την εποπτεία της υπεύθυνης Παιδαγωγού. 
  • Τέταρτο στάδιο: Διάρκεια μιας (1) εβδομάδας. Ενημέρωση και άσκηση σε θέματα Διοικητικά και Διαχείρισης (εγγραφή νηπίων, αλληλογραφία με διάφορες υπηρεσίες, αρχειοθέτηση, κατανομή δαπανών, κλπ). 
    Το ωράριο εργασίας των φοιτητών/τριων θα συμπίπτει σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου με το ωράριο εργασίας του μόνιμου παιδαγωγικού προσωπικού, διότι ουδεμία νομική ευθύνη  έχουν οι φοιτητές/τριες. 

Περισσότερες πληροφορίες για την πρακτική άσκηση

Διδακτορικές Σπουδές