Προπτυχιακές Σπουδές

Σπουδές

Γενικά

Η συνολική διάρκεια του νέου Αυτόνομου Πανεπιστημιακού Προγράμματος Προπτυχιακών σπουδών (έναρξη από 09/2019) είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Προσφέρονται συνολικά 51 μαθήματα. 

Τα επτά πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές φοιτούν στο Τμήμα και παρακολουθούν μαθήματα θεωρητικά και εργαστηριακά. Κατά το 8ο εξάμηνο σπουδών έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ της εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας ή δύο (2) Επιλογής Υποχρεωτικών (ΕΥ) μαθημάτων. 

Στο 8ο εξάμηνο προσφέρεται στους φοιτητές, προαιρετικά, η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε όλη την επικράτεια. 

Το Τμήμα απονέμει Πτυχίο Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία όταν ο/η φοιτητής/τρια έχει ολοκληρώσει με επιτυχία: 

  1. Την παρακολούθηση και εξέταση 37 Υποχρεωτικών (Υ) και 8 Επιλογής Υποχρεωτικών (ΕΥ) μαθημάτων. (Κατά το 8ο εξάμηνο σπουδών έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ της εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας ή 2 EY μαθημάτων). 
  2. Την Πρακτική Άσκηση (εφόσον έχει την έχει επιλέξει). 

Για να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε 30 μαθήματα (Υ+Ε) από το σύνολο των μαθημάτων που προσφέρονται μέχρι και το 8ο εξάμηνο καθώς και σε όλα τα προαπαιτούμενα μαθήματα και τα μαθήματα απόκτησης δεξιοτήτων.ο

Μαθήματα

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ) του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με ομόφωνη έγκριση της Συνεδρίας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αριθμ. 1068/27-6-2019 έχει ως εξής: 

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών και Περιγράμματα Μαθημάτων
(έναρξη 09/2019)
.

Αλυσίδες προαπαιτούμενων μαθημάτων

Στο ΝΠΣ εφαρμόζεται το σύστημα των προαπαιτούμενων μαθημάτων

Αντιστοίχιση μαθημάτων

Νέου Προγράμματος Σπουδών με τα μαθήματα του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ)

Μεταβατικά Μαθήματα

Για φοιτητές παλαιότερων ετών που επιθυμούν να λάβουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης